Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Możliwość ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu polityki prorodzinnej w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu polityki prorodzinnej w trybie pozakonkursowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: Ustawa) działań mających na celu wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin z dziećmi z terenu województwa śląskiego:

Priorytet I. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z województwa śląskiego, w szczególności dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w okresie wakacyjnym. 

Priorytet II. Wsparcie rodziny w wypełnianiu swoich funkcji (działania socjoterapeutyczne, w tym terapeutyczne lub/i edukacyjne lub/i rozwojowe).

Priorytet III. Wsparcie inicjatyw promujących integrację rodziny, wspólnego spędzania czasu oraz zdrowego wypoczynku.

1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku (dalej: Podmioty uprawnione):

 1. Organizacje pozarządowe – niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a w szczególności:
 • fundacje,
 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe,
 • koła gospodyń wiejskich.
 1. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, tj.:
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

UWAGA: grupy nieformalne (np. kluby, grupy inicjatywne, inne nie posiadające osobowości prawnej), mogą występować w ofertach jako – PARTNERZY!

2. Preferowane będą wnioski spełniające następujące kryteria:

 1. Działania opisane we wniosku:
 1. wpisują się w obszar:
 • promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w okresie wakacyjnym,
 • aktywizacji rodzin w okresie epidemii COVID -19,
 • realizacji działań socjoterapeutycznych, w tym terapeutycznych lub/i edukacyjnych, lub/i rozwojowych na rzecz dzieci i młodzieży,
 • wsparcia lokalnych społeczności i instytucji,
 • wsparcia finansowego wartościowych inicjatyw społecznych na rzecz dzieci i ich rodzin,
 • promowania pozytywnego wizerunku rodziny.
 1. będą realizowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarno - epidemiologicznymi, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób uczestniczących w projektach.
 1. Maksymalna wnioskowana kwota wsparcia na jeden projekt – 10 000,00 zł,
 2. Każdy Podmiot uprawniony może złożyć tylko jeden wniosek. Dany podmiot może wystąpić tylko raz: jako wnioskodawca lub jako partner. Każda Grupa nieformalna może wystąpić w partnerstwie tylko z jednym Podmiotem uprawnionym.
 3. Działanie musi mieć charakter ponadlokalny, tzn. wsparciem zostaną objęte rodziny/dzieci/młodzież, z co najmniej dwóch gmin województwa śląskiego.
 4. Udział własny oferenta (wkład własny) w kosztach realizacji zadania wyniesie co najmniej 10% ogółu kosztów – zalecany jest wkład finansowy, rzeczowy lub osobowy.
 1. Czas realizacji zadania:
 1. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
 2. Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym – tj. musi zakończyć się do dnia 30.09.2021r.
 1. Formularz wniosku

Wnioski o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym oraz sprawozdanie z realizacji zadania należy składać na formularzach stanowiących załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego , które opublikowano pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002055/O/D20182055.pdf

Wersje edytowalne formularzy można pobrać ze strony:

https://ngo.slaskie.pl/content/dotacje-ngo---dokumenty-nowe-wzory

- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Załącznik nr 1,

- Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – Załącznik nr 2.

Do sprawozdania końcowego należy dołączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadania, w tym w szczególności faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty, umowy cywilno-prawne, dokumenty KP i KW. Ponadto dokumenty potwierdzające osiągnięte wskaźniki np. listy obecności, wykazy beneficjentów, harmonogramy, sprawozdania, raporty, listy uczestników etc. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi wzorami formularzy.

 1. W celu usprawnienia procesu oceny i wyboru wniosków,
   uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:
 1. W Części I. OFERTY – Podstawowe informacje o złożonej ofercie:
 • w pkt 1 Organ administracji publicznej, należy wpisać: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO,
 • w pkt 2 Rodzaj zadania publicznego należy wpisać: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZIN.
 1. W części III - Zakres rzeczowy zadania publicznego, pkt 3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) należy wskazać rodzaj proponowanego wkładu własnego – rzeczowy, osobowy lub finansowy.
 2. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo). Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej (nieuiszczenie stanowi wykroczenie skarbowe) Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.
 4. W przypadku gdy przy realizacji zadania Oferent przewiduje pobieranie świadczeń pieniężnych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć aktualny statut lub inny dokument wewnętrzny o podobnym charakterze.

Do wkładu własnego Podmiot uprawniony może zaliczyć:

 • koszty świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji w oparciu o wycenę czynności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wkład osobowy, przy czym maksymalna wycena godziny pracy wolontariusza przez oferenta nie może być wyższa niż 30 zł za godzinę pracy.
 • zasoby rzeczowe Podmiotu uprawnionego, m.in. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony (np. bezpłatne użyczenie lokalu, sprzętu, materiałów), względnie usługa świadczona na rzecz Podmiotu uprawnionego przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego, oraz darowizny – wkład rzeczowy,
 • Inne środki finansowe – własne, z innych źródeł publicznych lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego – wkład finansowy. W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

Za koszty kwalifikowane uznaje się następujące koszty:

 • niezbędne do realizacji zadania,
 • koszty związane z przeciwdziałaniem skutkom/ profilaktyką i przeciwdziałaniem COVID -19,
 • merytorycznie uzasadnione w opisie (nie są kwalifikowanymi koszty realizacji każdego działania, którego konieczność realizacji nie została uzasadniona lub nie zostały one opisane w ofercie – Część II, pkt 3 – Syntetyczny opis zadania, w związku z tym nie może być ono zlecone w ramach konkursu),
 • racjonalne i efektywne,
 • ujęte w kosztorysie projektu (a następnie faktycznie poniesione i udokumentowane),
 • wydatkowane w okresie realizacji zadania.

W szczególności kosztami kwalifikowanymi są:

 • koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu – np. koszt organizacji zajęć, imprez dla dzieci/młodzieży/rodzin, wynagrodzenia realizatorów zajęć w ramach zadania, koszty zakupu usług, organizacją wydarzeń w ramach zadania itp. Przy czym koszt wynagrodzeń może być finansowany ze środków dotacyjnych do wysokości 15 % przyznanych środków. 
 • koszty publikacji i promocji związane z realizowanym zadaniem,
 • koszty zakupionego lub wynajętego do celów realizacji zadania wyposażenia. Przy czym koszt ten może być finansowany ze środków dotacyjnych do wysokości 15 % przyznanych środków.

Środki finansowe przekazane z budżetu Województwa Śląskiego nie mogą być wykorzystane na:

 • druk ulotek i broszur nie będących integralną częścią zadania,
 • remonty budynków,
 • zakupy gruntów,
 • zakupy środka trwałego oraz wydatki inwestycyjne,
 • fundusze rezerwowe (rezerwy na pokrycie przyszłych zobowiązań), długi, odsetki od długów, długi nieściągalne,
 • działalność gospodarczą,
 • produkcję materiałów i publikacji w celu osiągnięcia zysku (dotyczy m.in. publikacji wydawnictw),
 • koszty zastąpienia personelu delegowanego do realizacji zadania,
 • koszty organizacji zajęć i spotkań dla osób niebędących beneficjentami zadania,
 • wydatki związane z zadaniem, poniesione przez podmiot uprawniony przed i po określonym w umowie terminie realizacji zadania,
 • świadczenia określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 97 z późn. zm.).
 1. Miejsce i tryb składania wniosków

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„oferta – Małe Granty Rodzina 2021”, w:

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40 – 142 Katowice
Pok. 205 (II piętro)
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem

Termin składania ofert: od dnia 5 lipca 2021 roku do wyczerpania środków

KONTAKT DO ROPS w sprawie oferty:

Pani Sylwia Adamczyk – tel. 32/730-68-86

Pan Jan Stanoszek lub Pan Tomasz Czarnocki - 32/730-68-85
Pani Karolina Gałuszka – tel. 32/730-68-51

 

źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl