Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs: "Centra wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym"

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Centra wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym".

Oferentem/Realizatorem zadania mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 183), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), deklarujące prowadzenie przez cały okres realizacji zadania centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych.

Konkurs jest ogłoszony w ramach Zadania 4 Zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku, Celu Operacyjnego 3 Promocja zdrowia psychicznego, w części Zapobieganie zachowaniom samobójczym, Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025.

Zakres zadania:

Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży:
Moduł I. Prowadzenie całodobowego centrum wsparcia dedykowanego dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom, tj. telefoniczna linia wsparcia, konsultacje poprzez e-mail i czat.

Moduł II. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, w tym w szczególności, w zakresie dostępnych form wsparcia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz w ramach centrum wsparcia, o którym mowa w Module I.

Centrum wsparcia dla osób dorosłych:
Moduł III. Prowadzenie całodobowego centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, dedykowanego osobom dorosłym, tj. telefoniczna linia wsparcia, konsultacje poprzez e-mail i czat.

Moduł IV. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, w tym w szczególności, w zakresie dostępnych form wsparcia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz w ramach centrum wsparcia, o którym mowa w Module III.

W ramach konkursu planowany jest wybór jednego Realizatora, który zrealizuje centrum dla dzieci i młodzieży oraz centrum dla dorosłych (moduły I, II, III, IV), bądź dwóch Realizatorów, przy czym jeden zrealizuje centrum dla dzieci i młodzieży (moduły I i II), a drugi centrum dla dorosłych (moduły III i IV).

W związku z powyższym Oferent może złożyć ofertę na realizację modułu I i II i/lub III i IV. Ocenie podlegać będą osobno części oferty dot. modułu I i II oraz III i IV, dlatego wszystkie wymagania i założenia dotyczące realizacji zadania przedstawione w ogłoszeniu oraz załącznikach do ogłoszenia powinny zostać przedstawione w ofercie dla każdej z grup modułów osobno.

Na realizację zadania w latach 2021-2025 planuje przeznaczyć się środki publiczne w maksymalnej wysokości 20 000 000 zł (rocznie 4 000 000 zł), które pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej, których dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Z treścią Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025 można się zapoznać pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/npz-2021-2025

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu składania wniosków Ministerstwa Zdrowia: https://konkursy.mz.gov.pl/login2 w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 11 maja 2021 r. tj. do godz. 23.59. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w systemie składania wniosków Ministerstwa Zdrowia.

Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty udzielane będą w formie pisemnej na wniosek Oferenta. Wniosek powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres poczty: dep-doci@mz.gov.pl w formie pliku z rozszerzeniem „.pdf” podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES przez osobę upoważnioną do złożenia oferty w imieniu Oferenta.

Pokaż stronę programu

źródło: ngo.pl

 

 

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl