Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
NGO i tarcze. Na co dziś mogą liczyć organizacje pozarządowe

"Wysyp" tarcz, mających pomóc różnym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym, w trudnej sytuacji pandemii, nastąpił na wiosnę 2020 roku. Wiosną 2021 roku wsparcie nie jest już tak dostępne, jak wtedy, ale nadal można liczyć na pomoc.

W rocznicę pandemii i tarcz antykryzysowych chcę wrócić do wsparcia oferowanego przez rząd organizacjom pozarządowym, podsumować, jakie jeszcze formy są obecnie dla nich dostępne i zachęcić te organizacje, które jeszcze nie wszystko wykorzystały, do sięgnięcia po dostępne formy wsparcia. Zwłaszcza, że nie wiadomo, czy i jakie wsparcie jest jeszcze planowane. Wiele tych form już omawiałam, tutaj więc tylko przypomnienie i usystematyzowanie.

Dla małych organizacji

Mikropożyczka na prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej

Organizacja pozarządowa, która prowadziła działalność przed 1 kwietnia 2020 roku, a jej przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły 100.000 zł, może otrzymać mikropożyczkę w wysokości nie przekraczającej 10% tych przychodów, nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Pożyczka może być przeznaczona zarówno na prowadzenie działalności statutowej, jak i gospodarczej i ulega umorzeniu, jeśli organizacja nie zaprzestanie działalności w ciągu 3 miesięcy od jej przyznania.

Pożyczkę można otrzymać tylko raz.

Podstawa prawna: art. 15zzda Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek złożysz tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Dla organizacji zatrudniających pracowników

Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Organizacja prowadząca działalność gospodarczą nie krócej niż od 1 kwietnia 2020 roku i spełniająca kryteria mikroprzedsiębiorcy (średnioroczne zatrudnienie mniejsze niż 10 osób i obrót netto mniejszy niż 2 miliony euro), może otrzymać mikropożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5.000 zł. 

Pożyczka podlega automatycznemu umorzeniu w całości, jeśli organizacja w ciągu 3 miesięcy od jej przyznania nie zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczkę można otrzymać tylko raz.

Podstawa prawna: art. 15 zzd Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek złożysz tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, od której odprowadzana jest obowiązkowa składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych (rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) o minimum 30%. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (lub następujących po sobie 60 dni), w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Wysokość wsparcia zależy od spadku obrotów:

  • dla spadku co najmniej 30% będzie to maksymalnie 50% wynagrodzenia pracownika (ale nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki ZUS pracodawcy),
  • dla spadku co najmniej 50% będzie to maksymalnie 70% wynagrodzenia pracownika (jednak nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki ZUS pracodawcy)
  • dla spadku co najmniej 80% - aż 90% wynagrodzenia pracownika (jednak nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki ZUS pracodawcy).

Dofinansowanie jest przyznawane na okres maksymalnie 3 miesięcy, przy czym czerwiec 2021 r. jest ostatnim miesiącem, za który może być przyznane. Zatem chcąc skorzystać z pełni wsparcia wniosek należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2021 r. Wniosek złożony dopiero w maju będzie obejmował dofinansowanie tylko za maj i czerwiec, natomiast wniosek złożony w czerwcu będzie dotyczył wsparcia tylko za 1 miesiąc, tj. za czerwiec 2021.

Podstawa prawna: art. 15 zzb Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek złożysz tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Świadczenia na ochronę miejsc pracy

Organizacje pozarządowe, u których z powodu pandemii wystąpił spadek przychodów z działalności statutowej (art. 15 zze Ustawy), lub spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako przychody ze sprzedaży produktów i usług (art. 15 gg Ustawy) w wysokości minimum 15% (liczone jako różnica między łącznymi przychodami z dowolnych 60 dni w porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego) lub minimum 25% (liczone jako łączne przychody z 30 kolejnych dni w porównaniu do takiego samego okresu bezpośrednio je poprzedzającego) mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, zarówno tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy zlecenia podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. 

Wsparcie może być przyznane na 3 miesiące i wynosić maksymalnie połowę wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

  • (spadek obrotów gospodarczych) art. 15 gg Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • (spadek przychodów z działalności statutowej) art. 15 zze Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek złożysz tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Tarcze branżowe

Najwięcej nowych form wsparcia to tzw. tarcze branżowe, przysługujące wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w określonych branżach, opisanych znajdującymi się na zamkniętej liście kodami PKD.

Niestety, z uwagi na konstrukcję przepisów, nawet organizacje faktycznie prowadzące działalność gospodarczą w branżach, do których kierowane jest wsparcie, są z niego w większości systemowo wykluczone, bowiem ustawodawca wprowadził wymóg, aby kod PKD przedsiębiorcy z branży uprawniającej do wsparcia figurował w bazie REGON, jako tzw. „działalność przeważająca”. Tymczasem większość organizacji, bez względu na to, jaki kod PKD wskażą we wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców w KRS, w bazie REGON, jako kod „przeważającej działalności”, mają nadany domyślnie kod „pozostała działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana”, który do wsparcia branżowego nie uprawnia, niezależnie od tego, jaką działalność gospodarczą organizacja faktycznie prowadzi.

 (Uwaga: na końcu tekstu, po opisie Subwencji PFR, jeszcze do tego wrócimy.)

Subwencje Polskiego Funduszu Rozwoju

Opisany powyżej problem z PKD organizacji nie dotyczy na szczęście tzw. branżowej tarczy finansowej, będącej w dyspozycji Polskiego Funduszu Rozwoju. Tu warunkiem jest, aby organizacja na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku, wykonywała działalność gospodarczą w jednym lub więcej wymienionych kodach PKD i żaden z nich nie musi w bazie REGON figurować jako „działalność przeważająca”. Branżowa tarcza finansowa jest zatem dostępna dla każdej organizacji pozarządowej, która:

  • prowadzi działalność gospodarczą określoną co najmniej jednym z wymienionych w regulaminie kodów,
  • zanotowała spowodowany COVID-19 spadek przychodów w wysokości co najmniej 30%.

Maksymalna kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorcy w przeliczeniu na jedną osobę zatrudnioną (czyli pracownika lub zleceniobiorcy, za którego odprowadzana jest składka ZUS), o jaką może się ubiegać mikroprzedsiębiorca, wynosi 18.000 zł (jeśli spadek przychodów wyniósł mniej niż 60%) lub 36.000 zł (jeśli spadek przychodów wyniósł co najmniej 60%). 

W przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy kwota subwencji jest wyliczana na podstawie kosztów stałych działalności. Subwencja może być wykorzystana na pokrycie różnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i podlega umorzeniu w całości pod warunkiem prowadzenia działalności do 31 grudnia 2021 oraz utrzymania poziomu zatrudnienia.

Wnioski składa się przez internet w banku prowadzącym konto organizacji. Jeśli branżowa tarcza finansowa jest obsługiwana tak samo sprawnie jak była „zwykła” tarcza finansowa, pieniądze powinny znaleźć się na koncie organizacji bardzo szybko.

Czytaj więcej: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/archiwum/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20_do20210204.pdf

Tak jak wspomniałam, wsparcie w ramach tarcz branżowych – z wyłączeniem branżowej tarczy finansowej – jest uzależnione od tego, jaki kod PKD organizacja ma wpisany w bazie REGON jako „działalność przeważająca”. Niektóre organizacje mają w bazie REGON dwa kody PKD (widoczne, gdy się wyszukuje po numerze KRS, a nie NIP czy REGON) i ten drugi kod może już być „działalnością przeważającą”, uprawniającą do wsparcia w ramach tarczy branżowej. Jeśli Twoja organizacja jest w takiej sytuacji, zapraszam do kontaktu [ksadlo@frso.pl], chętnie pomogę sprawdzić, czy może to być furtka do skorzystania ze wsparcia przeznaczonego dla branż.

Źródło: inf. własna poradnik.ngo.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl