Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs ofert do programu „Senior+” w pytaniach i odpowiedziach

Kto może starać się o dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+”? Do kiedy trwa nabór ofert? Na jakie środki można liczyć? Na te i inne pytania odpowiadamy w specjalnie przygotowanym materiale.

  26 lutego 2021 r. ruszył konkurs ofert do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 edycja 2021. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania!

Czym jest program „Senior+”, jakie są jego założenia?

Głównym celem programu wieloletniego „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Domy i kluby „Senior+” są miejscami, w których realizowane są te założenia.

Jakie są dotychczasowe efekty realizacji programu?

W 2015 r. w Polsce powstało 99 domów i klubów dla seniorów, a liczba uczestników sięgała niespełna 2,8 tys. W latach 2016-2020 powstały 873 nowe placówki. W 2020 r. uczestniczyło w zajęciach 23,2 tys. osób starszych.

Sukces kończącego się wraz z rokiem 2020 programu „Senior+” sprawił, że będzie on kontynuowany w nowej odsłonie jako program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu?

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

Jaki jest budżet programu?

Budżet wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 to 300 mln zł. W tegorocznej edycji programu to 60 mln zł.

Na co dokładnie można dostać dofinansowanie?

Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego)  i/lub wyposażenie placówki.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka.

Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

Jak złożyć ofertę w konkursie?

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO).

Aby dokończyć proces składania oferty:

  1. należy – za pomocą przycisku „złóż ofertę” – złożyć ofertę w generatorze ofert;
  2. zapisać złożoną ofertę w formacie PDF i ją wydrukować;
  3. oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby;
  4. należy ją złożyć do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do kiedy trwa nabór ofert?

Do 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom: http://www.senior.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Jakie są terminy realizacji zadania?

W otwartym konkursie ofert w ramach programu w edycji 2021 dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. projekty realizowane wyłącznie w 2021 r. Zatem nieprzekraczalny termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2021 r.

Ważne!

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1 konkursu okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia ogłoszenia wyników konkursu (data poniesienia wydatku), czyli od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez Ministra. 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., a wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (data poniesienia wydatku).

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl