Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs: "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił "Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2021 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego".

Celem Programu jest:
a) zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej w sportach, o których mowa w rozdziale II;
b) zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;
c) kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;
d) w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
e) upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.

Szkoleniem mogą być objęci uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) lub szkoły ponadpodstawowej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu, zwani dalej „zawodnikami”.

Dofinansowanie szkolenia młodzieży objętej Programem odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra z możliwością dofinansowania tylko jednej akcji w tym samym czasie.

W ramach Programu, przewiduje się do realizacji zadania, polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w następujących sportach:
1. hokeju na lodzie;
2. kolarstwie;
3. koszykówce;
4. lekkiej atletyce;
5. łyżwiarstwie figurowym;
6. piłce ręcznej;
7. piłce siatkowej;
8. tenisie stołowym.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe (dalej „pzs”);
2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie, zwane dalej „stowarzyszeniami”; 3) państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.

*O ile w momencie składania wniosku przedstawi porozumienie z właściwym dla danego sportu, polskim związkiem sportowym.

Na realizację Programu Minister w 2021 roku przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 w wysokości 24 000 000,00 zł.

W przypadku zmniejszenia przychodów z FRKF w stosunku do założonego planu, Minister może zmienić kwotę przyznanego dofinansowania w formie aneksu do umowy.

Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie decyzji do 30 czerwca 2021 r. osobiście w siedzibie urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) na adres podany na stronie.

Wystąpienia o dodatkowe środki należy składać po podpisaniu umowy do dnia 30 listopada 2021 r., osobiście w siedzibie urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) na adres siedziby urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej podany na stronie internetowej www.gov.pl/sport.

Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - DSW”.

Pokaż stronę programu

źródło: ngo.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl