Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs MSWiA: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”. Oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.

1.      ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

A.    prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci 
i młodzieży;

B.     udzielania pomocy osobom małoletnim poprzez zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu;

C.     rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobom małoletnim;

D.    prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;

E.     rozwijania współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitet do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.:

·         korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”. W przypadku korespondencji nadawanej przez placówkę Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej, za termin składania ofert uznaje się datę stempla pocztowego placówki wysyłającej dokumenty;

·         bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2a, w godzinach 8.15 – 16.00.

6. WYMOGI FORMALNE

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 12 marca 2021 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznycho raz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Do oferty należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem: aktualny statut organizacji, fundacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i dokument potwierdzający posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz jego numer – wraz z oświadczeniem, że jest on przeznaczony na realizację ww. zadania.

·         Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:

-       jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznymi;

-       posiada minimum 3-letnie doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego;

-       zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania;

-       koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania;

-       jest wiarygodny pod względem finansowym, co poświadczy wypełniając w ofercie część VII - Oświadczenia;

-       przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Pokaż stronę programu

źródło: ngo.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl