Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs rządowy „Od wykluczenia do aktywizacji”

Zagrożeni wykluczeniem społecznym – czyli kto? To np. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione. Głównym celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji” jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Do 1 lutego br. można składać oferty w otwartym konkursie „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.

Jak złożyć ofertę?

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w formie skanu na adres mailowy konkurs_pzs@mrips.gov.pl. 

Jako tytuł wiadomości elektronicznej należy wpisać „Oferta na konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” (Oferent będzie zobowiązany do złożenia oryginału w wersji papierowej w przypadku dofinansowania, przed podpisaniem umowy).

Jakie są priorytety Programu?

W ramach konkursu  „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” wspierane będą działania mieszczące się w ramach następujących priorytetów:

  1. Usługi reintegracyjne

W tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników, kierowania działań do nowych kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Ścieżki reintegracji

Priorytet ten obejmuje przedsięwzięcia obejmujące zacieśnianie współpracy między podmiotami zatrudnienia socjalnego a pracodawcami, szczególnie spółdzielniami socjalnymi i podmiotami ekonomii społecznej, dzięki któremu uczestnicy będą mogli płynnie przechodzić od zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej do zatrudnienia. Dodatkowo w tym priorytecie możliwe jest też sfinansowanie dostosowania oferty w zakresie reintegracji zawodowej do potrzeb pracodawców działających na lokalnym rynku pracy.

  1. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych

Działania finansowane w ramach tego priorytetu powinny umożliwić podmiotom zatrudnienia socjalnego ściślejszą współpracę z konsorcjum spółdzielni socjalnych. Współpraca ta może dotyczyć zarówno przepływu uczestników do zatrudnienia w spółdzielniach, jak i kwestii ekonomicznych i osiągania wspólnych celów gospodarczych.

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

W tym priorytecie mieszczą się działania skierowane do osób młodych, zwłaszcza do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powinny one służyć nabywaniu umiejętności do współpracy, dialogu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także profilaktyki, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego czy też promowania wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej.

Szczegółowy opis konkretnych działań, które wpisują się w poszczególne priorytety i mogą uzyskać dofinansowanie znajduje się w Regulaminie konkursu w rozdziale V. Przeznaczenie środków programu.

Ile ofert może złożyć jeden podmiot uprawniony?

Podmiot uprawniony może złożyć jedną ofertę w danym priorytecie, a w całym konkursie maksymalnie dwie oferty.

Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich Priorytetów. Niedopuszczalne jest jednak składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowej tej samej organizacji. Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego priorytetu.

Jak długo może trwać realizacja projektu?

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2021 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

Czy oferent musi wnieść wkład własny do projektu?

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10 proc. całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Wymóg ten należy rozumieć w ten sposób, że Oferent może wnieść:

a) wyłącznie wkład własny finansowy we wskazanej wysokości lub większy,

b) wyłącznie wkład własny osobowy we wskazanej wysokości lub większy,

c) wyłącznie wkład własny rzeczowy we wskazanej wysokości lub większy,

d) połączyć wartość dwóch lub trzech typów wkładów, aby łącznie stanowiły co najmniej wskazane minimum.

W przypadku wniesienia wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego konieczne jest zawarcie w ofercie uzasadnienia dokonanej wyceny wkładu.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin, a także m.in. wzór oferty i oświadczeń znajdą Państwo tutaj:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,w,ramach,programu,Od,wykluczenia,do,aktywizacji.,Edycja,2021,4215.html

Uwaga!

Wszystkich zainteresowanych konkursem „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” zapraszamy do zadawania pytań za pośrednictwem infolinii czynnej od 11 stycznia do 1 lutego br. w godz. 11 - 13.

Nr infolinii: 22 661 16 87

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl