Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowa - społecznie odpowiedzialny samorząd

Informujemy, że w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przyznanie certyfikatu  Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 - Miasto  Częstochowa oraz 2 częstochowskie podmioty ekonomii społecznej zdobyły certyfikaty.

Gmina Miasto Częstochowa zdobyło certyfikat w kategorii „Społecznie odpowiedzialny samorząd”, a Fundacja Oczami Brata zdobyła certyfikat w kategorii „Najlepszy Pracodawca” oraz  Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM w kategorii „Sukces Rynkowy”  - w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

Przypominamy, że Częstochowa wcześniej była już doceniana za działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i uhonorowana w wojewódzkich konkursach, organizowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego:

  • Gmina Miasto Częstochowa zajęło w 2013 r. I miejsce w konkursie "Gmina przyjazna ekonomii społecznej"
  • w 2016 r. I miejsce w konkursie "Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016"
  • 2015 r. I miejsce w konkursie "Klauzule społeczne na strat"

W Częstochowie zarejestrowanych jest 931 (stan na dzień 22.10.2019) podmiotów ekonomii społecznej, status organizacji pożytku publicznego posiada 78 organizacji. Wśród nich jest 223 fundacji, 37 stowarzyszeń, 20 jednostek ochotniczej straży pożarnej, 3 związki ochotniczych straży pożarnych, 47 klubów sportowych, 73 uczniowskie kluby sportowe oraz 14 spółdzielni socjalnych. Funkcjonujące w mieście podmioty ekonomii społecznej działają głównie w takich obszarach jak: sport, turystyka, rekreacja i hobby, rynek pracy i sprawy społeczne, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, gospodarka oraz edukacja i wychowanie.

Miasto podejmuje współpracę z organizacjami w formach finansowych i pozafinansowych. Formy finansowe współpracy obejmują: zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w formie powierzania ich wykonywania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania ich wykonywania dofinansowaniem ich realizacji. Formy pozafinansowe współpracy obejmują m.in. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, poprzez inicjowanie i prowadzenie otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji; konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; szkolenia; promocję poprzez miejskie strony internetowe; pikniki,szkolenia, wynajem sal, udostępnianie adresu i inne.

Miasto aktywnie włącza się w tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, jest także współzałożycielem 5 spółdzielni socjalnych. Jest także założycielem samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej, którego głównym celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Miasto Częstochowa utworzyło następujące podmioty ekonomii społecznej: spółdzielnie socjalne: „Jasne, że bus” - świadcząca usługi transportowe na rzecz osób z niepełnosprawnością; "Jasne, że manufaktura" - świadcząca usługi krawieckie; "Jasne, że dom i wnętrze" - świadcząca usługi renowacji mebli, transportowe oraz remontowo-budowlanych, "Jasne, że alternatywa 21" - która utworzyła klubokawiarnię, prowadzoną przez osoby niepełnosprawne; "Jasne, że zmiana" – świadcząca usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta. Ponadto Miasto wspiera finansowo  zakłady aktywności zawodowej oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Miasto współpracuje z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego, który swoim działaniem obejmuje obszar miasta Częstochowy oraz powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki. Gmina Miasto Częstochowa włączyła JOWES we wszystkie tworzone partnerstwa lokalne i branżowe. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach powyższej współpracy świadczy usługi doradcze z zakresu prawa, marketingu, czy księgowości, organizuje szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne. Współpraca Gminy z Ośrodkiem zaowocowała również utworzeniem spółdzielni socjalnych, w skład których weszła Gmina Miasto Częstochowa z różnymi stowarzyszeniami, bądź fundacjami, w konsekwencji czego utworzono 36 dotacyjnych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie znalazły osoby z niepełnosprawnościami, bezdomne, czy uzależnione w takich branżach jak pielęgnacja terenów zielonych, usługi budowlane czy przewozowe.

Częstochowa realizuje szereg wydarzeń na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, m.in. Rodzinny Piknik Organizacji Pozarządowych, którego celem jest promocja działań częstochowskich organizacji pozarządowych poprzez stworzenie przestrzeni do bezpośredniego kontaktu liderów NGO z mieszkańcami miasta; Galę Ekonomii Społecznej, podczas której wręczane są nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych; mini forum organizacji pozarządowych, służące omówieniu sprawozdania z rocznego programu współpracy, wymianie doświadczeń, zbieraniu nowych pomysłów, zgłaszania uwag do pracy wykonywanej na rzecz organizacji; Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, będący coroczną kampanią promującą transport przyjazny dla mieszkańców; konkursy społeczne; kampanię 1%, polegającą na promocji częstochowskich organizacji pożytku publicznego.

Miasto Częstochowa powołało Częstochowski Instytut Społeczności Lokalnych, celem którego jest aktywizacja społeczno-zawodowa i propagowanie idei partnerstwa i aktywności lokalnej oraz koordynacja działalności 13 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych.

Zadania realizowane wspólnie przez te ośrodki to m.in. promocja czytelnictwa, organizacja wsparcie dla rodziców, których dzieci nie wyjeżdżały podczas ferii i wakacji, angażowanie lokalnej społeczności w akcje ekologiczne, organizacja imprez kulturalnych pikników sąsiedzkich, spotkań edukacyjnych.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl