Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Organizacje pozarządowe w czasie pandemii. Na jakie wsparcie mogą liczyć?

Długie miesiące walki z pandemią to trudny czas dla wszystkich – również podmiotów ekonomii społecznej. Wiele z nich borykało się z problemami z utrzymaniem płynności finansowej czy wypłatą wynagrodzeń.

Czym są podmioty ekonomii społecznej? Mówiąc najprościej to podmioty, w których działalności nie chodzi o zysk sam w sobie, a o drugiego człowieka. Działają na rzecz społeczeństwa poprzez zatrudnianie i integrację osób niepełnosprawnych, bezdomnych, seniorów, czyli osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. To m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy warsztaty terapii zajęciowej.

Wsparcie w czasie pandemii

Podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie w ramach instrumentów tarczy antykryzysowej. Dzięki temu chronione są tak ważne i cenne miejsca pracy, które stanowią nierzadko ratunek i szansę na wyjście na prostą dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o co najmniej 30 proc. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy.

Podobne wsparcie jest dostępne także dla osób zatrudnionych w podmiotach kościelnych.

Do tej pory w ramach tych instrumentów wsparto blisko 22,5 tys. miejsc pracy w tych podmiotach. Łączna kwota wsparcia to blisko 99,5 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez platformę Praca.gov.pl lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy.

Podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą także skorzystać z podobnego wsparcia przewidzianego dla przedsiębiorców.

PES-y prowadzące działalność gospodarczą – na jakie wsparcie mogą liczyć?

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą mogą również liczyć na wsparcie w postaci dofinansowania do kosztów wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  Dotyczy to sytuacji wprowadzenia przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Ze wsparcia z FGŚP mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym).

W ramach wsparcia z FGŚP wnioski można składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do wojewódzkiego urzędu pracy.

Wojewódzkie urzędy pracy przyjmują także wnioski tych podmiotów ekonomii społecznej, które zamierzają skorzystać ze świadczeń na dofinansowanie z FGŚP wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy (Praca.gov.pl).

Pożyczki dla trzeciego sektora

Od czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Rozwiązanie te było wcześniej dostępne dla mikroprzedsiebiorców, w tym także dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe rozwiązanie przygotowane dla organizacji pozarządowych to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez trzeci sektor. Dzięki pożyczkom organizacje, szczególnie te o mniejszych zasobach finansowych, mogą teraz łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Pożyczka może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową, jak i gospodarczą.

Jak dotąd w ramach pożyczek pozytywnie rozpatrzono już 10,7 tys. wniosków organizacji pozarządowych na łączną kwotę prawie 34 mln zł.

Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji, także poprzez portal Praca.gov.pl.

Co jeszcze?

Firmy z sektora ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie udzielane przez inne instytucje. I tak podmioty  prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową (mikro, mali lub średni przedsiębiorcy) mogą wnioskować o elastyczne pożyczki w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Preferencyjne pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego pomagają w zachowaniu płynności finansowej i mogą być przeznaczone na bieżące cele gospodarcze (np. regulowanie bieżących zobowiązań, w tym publiczno-prawnych, kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia). Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 25 proc. wartości rocznego obrotu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

Pożyczki są udzielane przez Pośredników Finansowych wyłonionych przez BGK na terenie całego kraju. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co ważne, Pośrednicy Finansowi udzielający pożyczek na start oraz pożyczek na rozwój w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej mogą zastosować teraz w stosunku do nowych i udzielonych pożyczek licznych udogodnień (np. wakacje kredytowe, obniżenie oprocentowania, wydłużenia okresu spłaty pożyczek).

Podmioty ekonomii społecznej mogą także korzystać z wszechstronnych usług oferowanych przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Można tam uzyskać informacje o różnych formach wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, ale również uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku, czy też skorzystać z mechanizm zakupowego, ułatwiającego sprzedaż towarów i usług.

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl