Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Dofinansowanie dla NGO kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.).

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. od dnia 17.04.2020r. do dnia 30.04.2020r. lub do wyczerpania środków finansowych.
 
Dofinansowanie skierowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późń. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy. (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe).
 
Instytucja pozarządowa, starająca się o dofinansowanie, powinna funkcjonować przez okres co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku.
 
Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi jego integralne elementy oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych znajduje się na stronie urzędu w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców / Tarcza antykryzysowa COVID-19 / Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.


Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:

 1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego:
  - przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia praca.gov.pl
  - lub przez platformę ePUAP - jako adresata proszę wpisać pupczestochowa
 2. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się w wydzielonej części budynku od strony podjazdu dla osób niepełnosprawnych Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie lub do skrzynki znajdującej się w budynku Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, wejście od strony garaży
 3. lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres:
  - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie  ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
  - Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ul. Rzeczna 29, 42-230 Koniecpol. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Częstochowa pod numerem telefonu: 34/370-61-16 oraz w GCP w Koniecpolu pod numerem telefonu: 34/355-14-12. 

https://czestochowa.praca.gov.pl/-/12135102-nabor-dofinansowanie-dla-organizacji-pozarzadowych-kosztow-wynagrodzen-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl