Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Znamy już obszary, w jakich będą podejmowane działania ograniczające negatywne skutki zdrowotne, społeczne, a także te dotyczące życia rodzinnego, które wynikają ze spożywania alkoholu. Radni przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, którego celem jest także zredukowanie zjawiska picia alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Nadużywanie alkoholu oraz wynikające z tego konsekwencje stanowią ważny problem społeczny. Gmina, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzi m.in. działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. To m.in. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja tych  zadań jest prowadzona w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który na mocy ustawy gmina ma obowiązek corocznie uchwalać. Stanowi on część strategii rozwiązywania problemów społecznych i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie na rok 2020 wyznacza obszary, w jakich będą podejmowane działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających ze spożywania alkoholu przez mieszkańców miasta Częstochowy, a także zredukowanie zjawiska picia alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Podczas tworzenia Programu wykorzystano informacje przekazane przez podmioty podejmujące na terenie miasta działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. To m.in.: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, placówki leczenia uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, centra integracji społecznej, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, placówki wspierające osoby bezdomne dotknięte problemem uzależnień, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Sąd Rejonowy, placówki opiekuńczo-wychowawcze i placówki wsparcia dziennego oraz organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i kluby abstynenckie. Wykorzystano także raporty z badań społecznych dotyczących używania alkoholu i środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną, przeprowadzonych na terenie Częstochowy.

Głównym celem Programu jest ograniczenie spożycia oraz negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez mieszkanki i mieszkańców miasta Częstochowy, a w szczególności przez osoby niepełnoletnie.

Priorytetem jest zintensyfikowanie działań terapeutycznych wśród młodzieży upijającej się oraz działań korekcyjno-wychowawczych skierowanych do osób eksperymentujących, używających środków psychoaktywnych; udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą; rozszerzenie oferty zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i prewencyjnych dla dzieci i młodzieży; zwiększenie dostępności szkoleń dla realizatorów i współrealizatorów Programu; prowadzenie edukacji społecznej na temat szkód wynikających z uzależnień oraz zażywania substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie skuteczności egzekwowania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.

Program jest elementem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”, a jego koordynatorem jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Przyjęty prze radnych, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 można znaleźć TUTAJ


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl