Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Partnerstwo „Wspólny Dom - wspólna sprawa"

Celem Partnerstwa „Wspólny Dom – wspólna sprawa” na rzecz organizacji i aktywizacji mieszkańców Częstochowy jest m.in. wsparciew trudnej sytuacji życiowej, propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. Dzięki współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ma powstać Miejska Platforma Usług Społecznych.

W Częstochowie różne instytucje i organizacje pracują na co dzień nad rozwiązywaniem przeróżnych problemów społecznych. Inicjatorzy porozumienia uznali, że, aby oferta dotycząca usług społecznych była bardziej efektywna i lepiej skoordynowana, potrzebna jest bliższa, partnerska współpraca między samorządowymi oraz pozarządowymi podmiotami, przy naukowym wsparciu środowiska akademickiego. Dlatego patronami i partnerami porozumienia są m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prof. Dorota Jelonek.

Podpisanie porozumienia „Wspólny Dom – wspólna sprawa” poprzedziły badania nt. potrzeb i obaw mieszkańców - lokatorów zasobów komunalnych, przeprowadzone przez Wydział Zarządzania (na zlecenie spółki ZGM TBS). Dzięki nim możliwe było określenie problematyki, na jakiej należałoby się w pierwszej kolejności skupić.   

Dlatego partnerstwo „Wspólny Dom – wspólna sprawa” będzie sytuować swoje działania w kilku obszarach, o których mówili szerzej sygnatariusze porozumienia po podpisaniu Partnerstwa 11 października w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Z propozycji odpracowania zaległości czynszowych w ramach programu ZGM TBS skorzystało już ponad 130 osób. Teraz chodzi o to, aby osobom, które zaktywizowały się w ten sposób, pomóc w trwałym powrocie na rynek pracy i do życiowej stabilizacji. Tu pomocą może służyć np. Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości tworzony na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Fundacja dla Rozwoju, oferująca staże, szkolenia, warsztaty i porady, ośrodek wsparcia ekonomii społecznej działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego czy programy Powiatowego Urzędu Pracy.

Ważnym obszarem jest profilaktyka zdrowotna, która musi być realizowana nie tylko poprzez miejskie programy, ale także dzięki bliższemu współdziałaniu środowiska lekarskiego i organizacji pozarządowych. – Musimy docierać także do ludzi, którzy nie chodzą do lekarza – mówi dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego Wojciech Konieczny, wskazując m.in. na wzrost liczby zachorowań na nowotwory w ostatnich latach. Dzięki punktowi MSZ działającemu np. na piknikach w ramach Dnia Sąsiada, zdiagnozowano w kierunku choroby nadciśnieniowej i cukrzycy już ponad 100 osób, które w innych okolicznościach nie skorzystałyby z badań. Ważnym partnerem w tym obszarze jest Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, organizator takich akcji jak „Różowa Wstążka” oraz badań profilaktycznych w kierunku raka piersi czy prostaty. 

Partnerzy porozumienia „Wspólny Dom – wspólna sprawa” chcą też prowadzić działania uświadamiające mieszkańców Częstochowy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy i uzależnień (różnego typu). Formy mogą być różne: happeningi, akcje promocyjne, kampanie o zasięgu lokalnym, debaty, konferencje, szkolenia, dyżury specjalistów reprezentujących poszczególne podmioty.

Działania partnerskie dadzą także możliwość wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy w obszarze np. opracowania wspólnych procedur działań w konkretnych sytuacjach. To również możliwość omawiania toczących się spraw, a także poszerzanie wiedzy na temat obszarów działalności partnerów oraz oferowanych przez nich usług społecznych.
Wspólny strategiczny plan działań wobec problemu przemocy i uzależnień realizowany przez instytucje tworzące partnerstwo może skutkować zmniejszeniem skali tych zjawisk, a interdyscyplinarność - przyczynić się do podniesienia świadomości i uwrażliwienia na problem przemocy i uzależnień.

Skoordynowanie oferty i informacji dla mieszkańców związanej z tym i innymi problemami społecznymi będzie celem Miejskiej Platformy Usług Społecznych, której wdrożenie zakłada podpisane porozumienie. Założenia dotyczące tworzenia Platformy przedstawiła w czasie spotkania dr Paula Bajdor (prezentacje Wydziału Zarządzania dotyczące Platformy, wyników badań oraz Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości - w załączeniu).

Koordynatorem całego projektu „Wspólny Dom – wspólna sprawa” jest Ewa Lewandowska.

Sygnatariusze porozumienia:
- Gmina Miasto Częstochowa - prezydent Krzysztof Matyjaszczyk,
- Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – dziekan prof. dr hab. Dorota Jelonek,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. - prezes Zarządu Paweł Konieczny,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie - dyrektor Małgorzata Mruszczyk,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie - dyrektor – Wojciech Konieczny,
- Fundacja Chrześcijańska „Adullam” - prezes Elżbieta Ferenc,
- Fundacja Dla Rozwoju - prezes Marta Zmitrukiewicz,
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki - prezes Zarządu Elżbieta Markowska,
- Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie- zastępca dyrektora Jerzy Saczuk,
- Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.- prezes Zarządu Marcin Kozak.


POROZUMIENIA O PARTNERSTWIE

„Wspólny dom - wspólna sprawa”
na rzecz organizacji i aktywizacji mieszkańców Częstochowy

(fragment porozumienia)
Strony niniejszego porozumienia, uznając współpracę międzysektorową za skuteczny sposób rozwiązywania problemów społecznych, stawiając sobie za cel dążenie do podejmowania działań partnerskich dla dobra społeczności lokalnej, a w szczególności dla dobra osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrażając przede wszystkim wolę świadczenia usług społecznych na rzecz tejże społeczności, postanawiają co następuje:

§ 1.

1. Partnerstwo na rzecz organizacji i aktywizacji mieszkańców Częstochowy  jest formalnym i otwartym zrzeszeniem Stron, które dążąc do realizacji celów wyrażonych w preambule podejmują inicjatywę efektywnego współdziałania.

2. Współdziałanie Partnerów polegać będzie w szczególności na podejmowaniu wszelkiego rodzaju działań, aktywności i inicjatyw społecznych, których celem jest przede wszystkim:

1) animacja społeczności lokalnej,
2)
wzmacnianie siły sprawczej społeczności lokalnej,
3)
ekonomia społeczna,
4)
wdrożenie inkubatora przedsiębiorczości społecznej,
5)
edukacja społeczna,
6)
promowanie profilaktyki uzależnień i współuzależnień w rodzinie,
7)
promowanie profilaktyki zdrowia, w tym leczenia nowotworów jąder, piersi, jajników,
8)
promowanie postaw ekologicznych,
9)
przeprowadzanie akcji zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie,
10)
przeprowadzanie akcji zmierzających do zwiększenia integracji mieszkańców,
11)
przeprowadzanie akcji mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
12)
przeprowadzanie analiz w zakresie zapotrzebowania mieszkańców na usługi społeczne, w szczególności poprzez organizację i prowadzenie spotkań konsultacyjnych,
13)
propagowanie zdrowego stylu życia,
14)
wdrożenie Miejskiej Platformy Usług Społecznych.

3. Partnerzy wyrażają wolę podjęcia współpracy przy wykorzystaniu posiadanego potencjału merytorycznego i organizacyjnego. Partnerzy zobowiązują się w szczególności do:

1) wzajemnego informowania się o organizowanych i współorganizowanych wydarzeniach, w tym konferencjach, seminariach i warsztatach,
2)
dostarczania wszystkim Partnerom nieodpłatnych materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących organizowanych i współorganizowanych wydarzeń. (…)

źrodło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl