Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Częstochowie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W CZĘSTOCHOWIE

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w Częstochowie funkcjonuje 9 Punktów, w tym 6 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

5 Punktów, w ramach otwartego konkursu ofert, powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej - Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

Lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy:

NR I RODZAJ PUNKTU

SIEDZIBA PUNKTU

CZAS PRACY PUNKTU

Nr I

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Śląska 11/13, lok. 23

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady adwokata

Nr II

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady radcy prawnego

Nr III

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26,
lok. 1

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady radcy prawnego

Nr IV

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokata

Punkty powierzone do prowadzenia przez organizację pozarządową

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie

Nr V

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26,
lok. 2

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady doradcy

 

 

Nr VI

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokata

Nr VII

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Terenowy Komitet

Ochrony Praw Dziecka,

Aleja Pokoju 12,

42-207 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady mediatora

Nr VIII

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

ul. Worcella 22, lok. 21

42-202 Częstochowa

poniedziałek-piątek

11:00-15:00

porady doradcy

Nr IX

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek-piątek

15:00:-19:00:

porady adwokata/
radcy prawnego


Punkty funkcjonują 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), po umówieniu terminu wizyty.

UMAWIANIE TERMINU WIZYTY

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w Punktach, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 34 37-07-201

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży (art. 8 ustawy).

UPRAWNIENI

Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy).

Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
- w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna mediacja, świadczona w  Punkcie Nr VII,  obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji;
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

(art. 4a, ust. 1- 4)

Mobilne porady:

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Mobilne porady – udzielane są w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 11:30-15:30

Porady na telefon – w pozostałe wtorki miesiąca w godzinach 11:30-15:30.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przekazują do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ust. 2 ustawy), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

JEDNOSTKI NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO WG TEMATYKI PORADNICTWA.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl