Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
20 - lecie ośrodka adopcyjno opiekuńczego w Częstochowie

Głównym celem działalności Ośrodka jest pozyskiwanie rodzin dla porzuconych dzieci. To przede wszystkim szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, setki dzieci (ok. 400), dla których udało się znaleźć nową rodzinę.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka. Podstawowym działaniem jest zapewnienie opieki zastępczej dzieciom (z uregulowaną sytuacją prawną), które tej opieki potrzebują, poprzez znalezienie im rodziny adopcyjnej.

Ośrodek powstał na bazie Miejskiego Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego  w  Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 17b, który został powołany w maju 1999 roku uchwałą Rady Miasta Częstochowy. Z dniem wejścia w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. od 01.01.2012 r. Miejski Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy uległ likwidacji. W jego miejsce Marszałek Województwa Śląskiego powołał Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie. Ośrodek powstał w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i mieści się w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 17B.

Ponadto do zadań Ośrodka należy:

  • pozyskiwanie kandydatów na rodziny adopcyjne
  • szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne
  • opieka i wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla dzieci i rodziców adopcyjnych
  • opieka i wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla kobiet ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Pomoc dla kobiet w ciąży.

Jeśli kobieta jest w nieoczekiwanej ciąży i nie wie czy będzie mogła wychowywać dziecko może zgłosić się do Ośrodka Adopcyjnego, jeszcze w trakcie ciąży w celu wsparcia i pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Wraz z pracownikami Ośrodka będzie miała czas, aby zastanowić się nad swoją sytuacją życiową i rozważyć możliwości wyjścia z sytuacji, w której się znalazła. Po porodzie będzie mogła podjąć procedurę powierzenia dziecka do adopcji. Pracownicy ośrodka adopcyjnego pomogą załatwić sprawy formalno - prawne. Może też oczywiście ponownie rozważyć możliwość przejęcia opieki nad dzieckiem.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie wydał dwie broszury z historiami rodzin, w ramach zgłaszanych potrzeb rodzin adopcyjnych organizowane były grupy wsparcia, w trakcie których mogły podzielić się swoimi doświadczeniami i trudnościami, organizuje kolejny raz dni otwarte - najbliższe 06.06.2019 r. w ramach Częstochowskich Dni Rodziny. Ośrodek uczestniczy w akcji „nowy plecak na nowy rok szkolny”, na jego stoisku dzieci uczestnicząc w licznych konkursach mogą zdobyć nagrody - artykuły szkolne.

Rodziny oraz dzieci mogły także skorzystać z projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, którego głównym celem było zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie przyjaznych dziecku ponadstandardowych działań w procesie adopcji.

Cel projektu realizowany był między innymi poprzez dwutorowe podejmowanie działań mających za zadanie podniesienie kompetencji zarówno uczestników procesu adopcji jak i pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Specjalistycznym wsparciem szkoleniowym, warsztatowym, terapeutycznym oraz diagnostycznym objęto:

  • dzieci przysposobione
  • dzieci zgłoszone do adopcji
  • rodziców adopcyjnych
  • kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu były działaniami innowacyjnymi i pilotażowymi w skali kraju. Stanowiły odpowiedź na potrzeby włączenia społecznego dzieci wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz były swoistą formą wspierania procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Oferta wsparcia kierowana w ramach projektu odebrana została z dużym zainteresowaniem ze strony instytucji i osób zaangażowanych w proces adopcji, a także samych uczestników tego procesu. Obecnie trwają prace koncepcyjne, zmierzające do rozwinięcia wypracowanych już rozwiązań w nowej odsłonie projektu, ośrodek również będzie uczestniczył w tym projekcie.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl