Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - wnioski do 11 marca

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie zadań konkursowych ujętych w trzech obszarach, w tym:

Obszar ISkuteczna profilaktyka uzależnienia od alkoholu i narkotyków w województwie śląskim:

 1. Upowszechnianie w województwie śląskim realizacji rekomendowanych programów profilaktyki uzależnień.
 2. Wzmocnienie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych
  i narkomanii oraz zachowań ryzykownych.
 3. Organizacja przedsięwzięcia promującego trzeźwość w środowisku rówieśniczym młodzieży szkolnej.

Obszar IIRozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie śląskim:

 1. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich.
 2. Oddziaływania na rzecz zapobiegania szkodom powodowanym piciem alkoholu przez kobiety
  w ciąży.
 3. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 4. Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych (lub zagrożonych) problemem alkoholowym,
  w tym przemocy.
 5. Wspieranie działań na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
  z uwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne

Obszar IIIPrzeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim:

 1. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie
  socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym narkomanii.
 2. Wspieranie osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
 3. Przedsięwzięcia na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych z zakresu narkomanii.

Do udziału w konkursie, uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1492).
W przypadku realizacji zadania nr 3 w ramach Obszaru II oraz zadania nr 1 w ramach Obszaru III są to w/w podmioty, które prowadzą na terenie województwa śląskiego placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.).

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 11 marca 2019 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

Druki do pobrania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl