Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Centrum Wsparcia Rodziny w nowej siedzibie

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny od grudnia działa w wyremontowanej przez miasto przedwojennej wilii przy ul. Sułkowskiego 9. Inwestycja – dofinansowana z UE - kosztowała blisko 2,5 mln zł. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 19, a w soboty od 9 do 14.

Gospodarzem całkowicie zmodernizowanej i zaadaptowanej willi jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny”, które prowadzi Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodzinyjuż od połowy 2013 r. (wcześniej Centrum działało przy ul. Jasnogórskiej).

Po gruntownej przebudowiena trzech poziomach powstały tu pomieszczenia terapii indywidualnych i grupowych, sale szkoleniowe, a nawet punkt przedszkolny zapewniający opiekę nad dzieckiem w czasie, gdy rodzic lub rodzice odbywają spotkanie terapeutyczne lub rozmowę. W Centrum swoje miejsce mają też pracownicy socjalni CCWR, działający przede wszystkim w terenie, tu spotyka się też Miejska Rada Rodziców Zastępczych. Zarząd Stowarzyszenia planuje w najbliższym czasie zorganizować w nowej siedzibie zajęcia dogoterapii oraz zaprosić do udziału w kursie języka migowego.     


To kolejna miejska inwestycja służąca poprawie warunków świadczenia usług społecznych i wzmacnianiu kapitału społecznego miasta. To także konsekwencja kierunku obranego przez miasto, związanego z tworzeniem warunków do rozwoju bardziej kameralnych, rodzinnych form opieki nad dzieckiem oraz przekazywaniem zadań w zakresie pomocy społecznej wyspecjalizowanym organizacjom pozarządowym.   

- Chciałbym zaprosić na Sułkowskiego 9 wszystkich tych, którzy potrzebują jakiegokolwiek wsparcia rodzinnego lub chcą zostać rodzicami zastępczymi. Tę formę opieki nad dzieckiem wspieramy, promujemy i  dlatego cieszę się, że przy pomocy środków unijnych, udało się stworzyć miejsce przyjazne dla gości i pracowników Centrum – mówił prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk w czasie spotkania podsumowującego inwestycję.        

Przebudowa byłaby niemożliwa, gdyby nie środki unijne. Miasto zdobyło ponad 1,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (całkowita wartość projektu wyniosła prawie 2,5 mln zł).

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. SUŁKOWSKIEGO 9 DLA CENTRUM POMOCY RODZINIE – szczegóły projektu

Projekt „Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 mln 486 tys. zł, z czego wartość dofinansowania 1 mln 509 tys. zł, resztę stanowił wkład własny miasta. Projekt realizowany był do listopada 2018 r.

Projekt zakładał wykonanie prac remontowo-budowlanych w zdegradowanym budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w celu jego adaptacji na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych na terenie miasta Częstochowy.

Zakres prac obejmował:przebudowę wnętrza budynku, budowę nowej klatki schodowej, wykonanie wejścia, wzmocnienie stropów wraz z wykonaniem nowego stropu nad piętrem, wzmocnienia konstrukcji dachu oraz ocieplenie budynku w celu dostosowania do nowej funkcji.

Utworzono m.in. pomieszczenia terapii indywidualnych i grupowych, sale szkoleniowe, punkt przedszkolny zapewniający opiekę nad dzieckiem w czasie wizyty rodzica/rodziców w Centrum.

W wyniku realizacji projektu stworzono odpowiednie warunki dla realizacji zadań w zakresie wsparcia rodziny oraz rodzinnej pieczy zastępczej. Uzupełnieniem będą działania realizowane oraz planowane do realizacji w ramach EFS.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM WSPARCIA RODZINYprowadzone jest od lipca 2013 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla rodziny”. Jest współfinansowane przez Gminę Miasto Częstochowa.

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny realizuje zadania powiatowe przewidziane dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz gminne - w zakresie wsparcia rodziny, w szczególności tworzenia oraz rozwoju systemu opieki nad dzieckiem, pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

Zadania Centrum to m.in.:
- organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
- powadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
- zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
- praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie wsparcia i pomocy asystenta rodziny,
- objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezp. dzieci i rodzin,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, oraz realizacja innych zadań przewidzianych dla organizatora pieczy zastępczej i podmiotu organizującego pracę z rodziną, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu szukania dla nich rodzin przysposabiających
- współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej i miejską radą rodziców zastępczych.


Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny jest dofinansowane ze środków Miasta Częstochowy.
W 2013 było to ok. 460 tys. zł, potem ok. miliona, obecnie roczne finansowanie działalności CCWR kształtuje się na poziomie 1,2-1,3 mln zł. 

Miasto Częstochowa na zadania realizowane przez Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny aplikuje też o środki pochodzące z budżetu państwa i funduszu pracy w ramach organizowanego przezMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Celem Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.

W ramach programu miasto pozyskało w 2018 r. dofinansowanie:

- zrezerwy celowej budżetu państwa oraz funduszu pracy - na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny na kwotę 124,6 tys. zł.

- z rezerwy celowej budżetu państwa środki finansowe - na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę ok. 105 tys. zł.

Za główne cele swojego działania Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "DLA RODZINY" uznajestwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego - dziecka i jego rodziny,a takżewarunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich.
Swoje cele realizuje m.in. poprzez:
- udzielanie wsparcia psychicznego i pedagogicznego oraz pomocy prawnej i rzeczowej rodzinom, a w szczególności rodzinom zastępczym,
- organizowanie samopomocy w dążeniu do prawidłowego funkcjonowania rodziny w społeczeństwie, reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji,
- promowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
- pomoc dzieciom z rodzin z wieloma problemami i zagrożonych patologią,
- wyrównywanie szans intelektualnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży, szczególnie wychowanków pieczy zastępczej do wejścia w dorosłe życie.   

źródło: www.czestochowa.plPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl