Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Projekty rządowe zlecane także ngo - system przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Edycja 2019”.

Na realizację tego zadania Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrażać projekty samodzielnie lub zlecić ich realizację podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na adres:Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Urzędy Wojewódzkie dokonają oceny wniosków aplikacyjnych w terminiedo 31 stycznia 2019 roku, a następnie przekażą dokumentację konkursową wraz z wypełnionymi kartami oceny dla maksymalnie 10 najwyżej ocenionych wniosków do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Informacja o programie i dokumenty programowe zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-20192018. Informacja o Programie została również zamieszczona na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/informacja-o-programie-oslonowym-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-2019-r oraz zakładce: Aktualności urzędu.

Kontakt telefoniczny:Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach tel:32/20-77-831


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl