Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Benchmarking - dobre praktyki z Częstochowy

Częstochowa została ponownie zaproszona przez Śląski Związek Gmin i Powiatów do badań jakości realizacji usług społecznych. Jest uczestnikiem ogólnopolskiego przedsięwzięcia - benchmarking, w którym bierze udział 31 jednostek samorządu terytorialnego.

Została już uruchomiona ankieta benchmarkingowa za 2017 r. jako „narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych. W ramach ankiety monitorowane są m.in. procesy realizacji usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własną organizację ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia procesów biznesowych.

Benchmarking nie jest zwykłym naśladownictwem, nie polega na podpatrzeniu sposobu pracy
innych, aby tak samo postępować u siebie. To wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie, a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk”.
źródło: Benchmarking - szukamy najlepszych rozwiązań: www.benchmarking.silesia.org.pl.

Częstochowa uczestniczy w badaniach benchmarkingowych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów od kilku lat. Wyniki tych badań są dla naszego miasta satysfakcjonujące. W roku 2015 np.


- w badaniu „aktywności organizacji pozarządowych” (wskaźnik liczby organizacji pozarządowych przypadających na 1.000 mieszkańców) przekroczyliśmy średni wskaźnik: 3,16. W Częstochowie wyniósł on 3,61, a ponadto na przestrzeni lat 2013-2015 osiągnęliśmy największy wzrost tego wskaźnika w przypadku miast na prawach powiatu wśród ankietowanych jednostek


- w badaniu „ wykorzystanie przyznanych dotacji” (stosunek dotacji wykorzystanych przez organizacje pozarządowe do dotacji przyznanych przez poszczególne samorządy) przekroczyliśmy także średni wskaźnik: 92,79%. W Częstochowie wyniósł on 95%


- w badaniu „efektywność zlecania zadań w ujęciu etatowym” (wskaźnik liczony był jako stosunek umów do etatów w urzędzie zajmujących się zlecaniem zadań  publicznych) i w miastach na prawach powiatu wyniósł: 37,84. W Częstochowie był znacznie wyższy i wyniósł  69,56, to znaczy, że na 1 etat zaangażowany w zlecanie zadań przypadało 67,43 ofert


- w badaniu „efektywność  zlecania zadań w ujęciu finansowym” Częstochowa odnotowała jeden z najniższych (najlepszych) wskaźników, który oznacza najniższy procentowy udział kosztów obsługi do kosztów zlecanych zadań. Wskaźnik pokazuje koszty obsługi zadania w stosunku do środków przeznaczonych na ten cel. Im niższa jest wartość tego wskaźnika, tym tańsza realizacja zadania.

Identyfikację dobrych praktyk Śląski Związek Gmin i Powiatów dokonał w jednostkach, w których większość porównywalnych wskaźników osiągnęła wartości przekraczające średnią. Wśród tych wyróżnionych miast znalazła się Częstochowa, a wdrożenie „Elektronicznego Generatora do obsługi procesu zlecania zadań publicznych w Urzędzie Miasta Częstochowy” zaliczone zostało do wzorcowej dobrej praktyki w kraju. Jako wzorcowa praktyka została także wyróżniona „Długofalowa strategia przekazywania kolejnych zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym w Urzędzie Miasta Częstochowy”, w tym szczególnie koordynowanie pieczy zastępczej - jako pierwsze miasto w Polsce.   

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl