Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy

Przypominamy wszystkim  zainteresowanym o możliwości ubiegania się o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy. Środki finansowe na stypendia przeznaczone są dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli).

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym w celu stworzenia warunków nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz inspirowania do podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, taniec, upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, opieka nad zabytkami.

Wnioski o stypendia mogą składać:
- osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
- artystycznie uzdolniona młodzież
- działacze i animatorzy kultury.

Do wniosku należy dołączyć:
- potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp)
- w przypadku projektów wydawniczych: całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami
- opinię opiekuna artystycznego – w przypadku uczniów i studentów
- dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi. Dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.

Informujemy, że o przyznaniu stypendium decyduje wartość artystyczna i merytoryczna programu stypendialnego, opracowanego przez kandydata na stypendystę, przede wszystkim: oryginalność przedsięwzięcia i dotychczasowe osiągnięcia kandydata oraz właściwe udokumentowanie wniosku.

Informacje o stypendiach uzyskać można w Referacie Kultury Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (034) 370-74-60. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy p. 3, ul. Śląska 11/13 w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dot. przyznawania stypendium zawiera Uchwała Nr 519/XXVII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r. w spawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów (z późniejszymi zmianami).

Druk wniosku dostępny jest również na stronie internetowej miasta pod adresem http://www.czestochowa.pl/page/1605,informacja-dot-stypendiow-tworczych-i-artystycznych-prezydenta-miasta-czestochowy-.html


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl