Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Rządowy konkurs na działania zapobiegające wykluczeniom społecznym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 2018 r." Wnioski składać można do 2 stycznia br.

Przedsięwzięcie odbywa się w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020” 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej„ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy i samorządy gmin, jak również instytucje tworzące centra
i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828), zwanej dalej „ustawą o zatrudnieniu socjalnym”.

Celem głównym projektu jest włączanie i wzmacnianie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie oraz rozwój systemu aktywnej integracji poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

W ramach celu głównego wyznaczono następujące cele szczegółowe:

• objęcie osób, rodzin i ich członków zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizujących dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych,
zawodowych i edukacyjnych;

• umożliwienie osobom, rodzinom i ich członkom, będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania ze w spólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych w środowisku lokalnym (z regulaminu).

Maksymalna kwota dofinansowania, wynosi 100.000 zł  i nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitych kosztów realizacji projektu.

Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w 1 egzemplarzu w terminie do dnia 2 stycznia 2018 r. do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w formie listu poleconego z dopiskiem na kopercie Konkurs: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu  - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rola zatrudnienia socjalnego - edycja 2018 r.” - adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego), lub złożona osobiście w Kancelarii Ministerstwa.

Wiecęj informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ogłoszenie o konkursie dostępne w załączniku.

Plik Ogłoszenie o konkursie


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl